SHREDDER-FS

System detekcji i gaszenia linii rozdrabniających odpady

Zapytaj o produkt

SHREDDER-FS to w pełni zautomatyzowany system detekcji i gaszenia linii rozdrabniających odpady, zaprojektowany przez naszych inżynierów. System wykorzystuje technologie wykrywania gorących cząstek i zraszania, gwarantujące szybkie wykrycie najmniejszych źródeł ognia i skuteczne ich ugaszenie. System ma za zadanie eliminować źródła ognia, zanim spowodują realne zagrożenie dla chronionej linii rozdrabniającej.

Optymalny
Skuteczność

Detektory gorących cząstek pozwalają wykryć wszystkie źródła zapłonu, takie jak żar, płomienie, widoczne i niewidzialne gorące cząstki o temperaturze już od 250°C.

Elastyczny
Elastyczność

Dla każdej linii ustalany jest wskaźnik indywidualnego zapotrzebowania na wodę, uzależniony od wielkości chronionych urządzeń oraz występującego zagrożenia pożarowego.

Bezpieczeństwo
Minimalizacja strat

Pojedyncze detekcje i akcje gaśnicze nie powodują zatrzymania procesu technologicznego.

Ekologia
Bezpieczeństwo i ekologia

Środkiem gaśniczym w standardowej wersji systemu SHREDDER-FS jest woda.

Automatyka
Pełna kontrola

System można wyposażyć w opcję ręcznego sterowania - w przypadku sygnalizacji pożaru to obsługa podejmuje decyzję o uruchomieniu procesu gaszenia.

Budowa i sposób działania:

SHREDDER-FS składa się m.in. z:

  • detektorów gorących cząstek,
  • pompy i zbiorników z zapasem wody,
  • rurociągów rozprowadzających wodę,
  • dysz gaśniczych,
  • układu sterowania z centralą sterującą procesem gaszenia, przyciskami uruchamiającymi i wstrzymującymi gaszenie oraz sygnalizatorami optyczno-akustycznymi,
  • systemu ogrzewania oraz izolacji rurociągów.

Detektory gorących cząstek rozmieszczone są w krytycznych punktach linii rozdrabniających: na wyjściu z rozdrabniacza oraz w przesypie. W momencie wykrycia źródła zapłonu, detektory wysyłają sygnał do centrali, która uruchamia proces gaszenia. Ze zbiorników uwalniana jest woda, która poprzez system rurociągów i dysz rozprowadzana jest w strefie linii rozdrabniającej, w której wykryto źródło zapłonu.

Pojedyncze detekcje i akcje gaśnicze nie powodują zatrzymania procesu technologicznego. Dopiero po przekroczeniu zadanego progu detekcji następuje wyłączenie procesu technologicznego i uruchomienie gaszenia wszystkich stref linii rozdrabniającej. Jednocześnie następuje uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych, informujących o podjętej akcji gaszenia.

Sterowanie gaszeniem

Sterowanie systemu oparte jest o centralę automatycznego gaszenia i sygnalizacji pożarowej, która realizuje wszystkie funkcje kontrolno-sterujące, zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w trakcie pożaru. Posiada ona redundancję sprzętową i programową wszystkich kart, co gwarantuje ciągłość pracy systemu detekcji i gaszenia nawet w przypadku awarii jego poszczególnych podzespołów. Centrala jest adresowalna, a rozbudowane układy pamięci centrali pozwalają na bieżącą analizę pracy całego systemu, umożliwiają ewentualne ustalenie powstania pożaru i sposobu działania urządzeń przeciwpożarowych. Przesyłanie sygnałów o zagrożeniach do systemu wizualizacji i/lub systemu obiektowego odbywa się przez protokół TCP/IP lub standardowo po stykach bezpotencjałowych.

Elastyczność systemu

Dla każdego obiektu ustalany jest wskaźnik indywidualnego zapotrzebowania na wodę, uzależniony od wielkości chronionych urządzeń oraz występującego
zagrożenia pożarowego. Na podstawie wartości tego wskaźnika dobierany jest odpowiedni zestaw pompowy oraz ilość zbiorników na wodę, a także ilość dysz gaśniczych i wielkość rurarzu. W uzasadnionych przypadkach jako środek gaśniczy w systemie może zostać zastosowany środek pianotwórczy.

Czujnik przepływu
Manometr
Zawór bezpieczeństwa
Zbiorniki membranowe
Pompa

Zastosowanie:

SHREDDER-FS przeznaczony jest do wykrywania i gaszenia pożarów w liniach rozdrabniających, stosowanych w zakładach utylizacji odpadów, na składowiskach odpadów oraz wszelkich przedsiębiorstwach branży gospodarki odpadami i recyklingu. Z uwagi na różnorodność odpadów i ilość składowanych materiałów do utylizacji czy recyclingu, pożary w tych miejscach stanowią duże wyzwanie dla systemów gaśniczych i straży pożarnej. Dlatego tak ważnym jest, aby wszelkie źródła ognia wykryć i ugasić w możliwie najwcześniejszym stadium.