Systemy Detekcji i Sterowania Gaszeniem

Zapytaj o produkt

Systemy detekcji i sterowania gaszeniem są odpowiedzialne za odpowiednio wczesne wykrycie pożaru i uruchomienie procesu gaszenia. W zależności od wielkości i skomplikowania instalacji gaśniczych, zadania te są realizowane przez różnego rodzaju centrale automatycznego gaszenia.

Za monitorowanie zabezpieczanego obiektu odpowiedzialne są czujki pożarowe. W momencie wykrycia pożaru, przekazują one odpowiedni sygnał do centrali sterującej. Rozpoczęcie procesu sterowania gaszeniem jest możliwe wyłącznie po zadziałaniu dwóch czujek, zainstalowanych na dwóch oddzielnych liniach dozorowych (koincydencja). Takie rozwiązanie jednym z najbardziej skutecznych sposobów eliminacji fałszywych alarmów. Źródłem sygnału o wykryciu pożaru może być również przycisk START GASZENIA uruchomiony przez osobę, która zauważyła pożar.

Po odebraniu sygnału alarmu i jego weryfikacji, centrala uruchamia proces gaszenia. Wysyła sygnał do stałych urządzeń gaśniczych, z których uwolniony zostaje środek gaśniczy. W czasie przeznaczonym na ewakuację zawsze możliwe jest zatrzymanie procesu gaszenia, a także jego ewentualna blokada za pomocą przycisku STOP GASZENIA. Centrala sterująca umożliwia również bieżące kontrolowanie stanu instalacji gaśniczych.

W zależności od wielkości chronionego obiektu i złożoności systemów gaśniczych, wyróżnić możemy:

  • centrale jednostrefowe, odpowiedzialne za nadzór i gaszenie w jednej strefie pożarowej,
  • centrale wielostrefowe, pozwalające monitorować i sterować gaszeniem w kilku strefach pożarowych.

Centrale umożliwiają ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających, takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala może przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu czy uruchomić  sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne, jeśli na obiekcie jest zainstalowany System Sygnalizacji Pożaru.

Jako PLISZKA Inżyniering Przeciwpożarowy dysponujemy kompletną ofertą urządzeń do systemów detekcji i sterowania gaszeniem, w tym pełną gamą czujek pożarowych oraz central sterujących. Dzięki temu możemy zaprojektować i zainstalować system optymalnie dopasowany do charakterystyki danego obiektu i występującego w nim zagrożenia pożarowego. Projektujemy i wykonujemy również systemy detekcji i sterowania gaszeniem w strefach EX, w których występuje zagrożenie wybuchem.

Wykorzystywane przez nas urządzenia odpowiedzialne za detekcję i sterowanie gaszeniem posiadają aktualne atesty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie oraz spełniają wszystkie obowiązujące normy i przepisy.