Lądowiska dla śmigłowców

Wysoka i stale rosnąca liczba pojazdów, widoczna szczególnie na miejskich ulicach podczas godzin szczytu, sprawia, że transport drogowy staje się mniej atrakcyjny z uwagi na coraz dłuższy czas dotarcia z jednego miejsca do drugiego. Przyczynia się to do wzrostu popularności śmigłowców, które zapewniają szybki transport osób i mienia. Czas dotarcia do miejsca docelowego ma istotne znaczenie m.in. dla pomiotów, w których logistyka zorganizowana jest na zasadzie just-in-time, a brak konkretnego komponentu może spowodować przestój całej produkcji i wysokie straty finansowe. Jest również kluczowy w przypadku konieczności natychmiastowego dotarcia do osoby chorej lub poszkodowanej w wypadku i jej transportu do szpitala.

Wzrost popularności transportu śmigłowcami wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury. Lądowiska dla śmigłowców muszą spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, w tym również pod kątem możliwości prowadzenia na nich i w ich pobliżu skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych. Wynikają one bezpośrednio z treści Załącznika 14, tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Podręcznika służb portu lotniczego, stanowiącego załącznik do wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W przypadku lądowisk naziemnych wymagania w tym zakresie ograniczają się do zapewnienia drogi dojazdowej dla pojazdu ze sprzętem do dozowania piany gaśniczej oraz odpowiedniego zapasu uzupełniających środków gaśniczych (proszkowych lub gazowych).

Dużo bardziej restrykcyjne są wymagania dla lądowisk wyniesionych, których płyta usytuowana jest na dachu budynku lub na specjalnej, niezależnej konstrukcji, umożliwiającej bezpieczny nalot śmigłowca. W wielu przypadkach lądowiska wyniesione są jedynym rozwiązaniem zapewniającym sprawne dotarcie śmigłowca do szpitala czy budynku biznesowego, zlokalizowanych w mocno zurbanizowanym terenie miejskim. Zgodnie z Załącznikiem 14, tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, lotniska wyniesione powinny być wyposażone w:

  • działko wodno-pianowe lub inne urządzenia gotowe do natychmiastowego użycia przez przeszkolony personel szpitala niewymagające zbliżania się do źródła ognia,
  • dwa punkty przeciwpożarowe, w tym jeden z wytwornicą piany ciężkiej,
  • podręczny sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice w liczbie zgodnej z kategorią pożarową lądowiska),
  • podręczny sprzęt ratowniczy.

Jako alternatywę dla działek wodno-pianowych, których skuteczność uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych (trudności z zapewnieniem odpowiedniego kierunku strumienia piany gaśniczej w przypadku silnego wiatru), proponujemy zintegrowany system gaszenia pożarów Marsol DIFFS. Jest to system dedykowany dla lądowisk dla śmigłowców i może być stosowany na wszystkich kategoriach lądowisk w zakresie ratowniczo-gaśniczym: od H0 do H3. System Marsol DIFFS stanowi niezawodne i najskuteczniejsze zabezpieczenie przeciwpożarowe lądowisk zarówno na lądzie (naziemnych i wyniesionych), jak i jednostkach pływających czy platformach wiertniczych. Może być uruchamiany ręcznie przez obsługę lądowiska, jak również automatycznie – w momencie wykrycia pożaru przez zainstalowany na obiekcie system detekcji. Zakładany czas reakcji na podanie piany gaśniczej wynosi 15 sekund od momentu aktywacji. System zapewnia opanowanie pożaru w ciągu 60 sekund od uruchomienia oraz trwałe jego zwalczanie przez okres 5 minut.

W konwencjonalnych instalacjach gaszenia pianą, opartych o działka wodno-pianowe, ciśnienie wody używanej do ich działania wynosi 7 bar, a strumień piany podawany jest kierunkowo w postaci zwartego strumienia, co może stanowić zagrożenie dla osób przebywających na płycie lądowiska. W systemie Marsol DIFFS piana podawana jest w sposób rozproszony przez dysze gaśnicze rozmieszczone na płycie lądowiska. Rozmieszczenie i ilość dysz dobrane są tak, aby zapewnić całkowite pokrycie praktycznego obszaru krytycznego pianą klasy C w wymaganym czasie.

 

Jako punkty przeciwpożarowe oferujemy szafki dla lądowisk wyniesionych serii G, które wyposażone są w wymagany podręczny sprzęt przeciwpożarowy. Szafa G-1600W przewidziana jest dla głównego ciągu komunikacyjnego, a szafa G-700 dla zejścia ewakuacyjnego. W przypadku ograniczonej powierzchni w ciągu komunikacyjnym, szafa G-1600W może zostać zastąpiona zestawem obejmującym szafy G-700 i G-A. Dodatkowo oferujemy szafę G-W wyposażoną tylko w wąż półsztywny DN-33 – jest ona dedykowana dla  lądowisk, które posiadają na wyposażeniu pozostały sprzęt gaśniczy.

Wymagany załącznikiem 14, tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sprzęt ratowniczy znajduje się na wyposażeniu szafek dla lądowisk wyniesionych serii R.

Dla lądowisk naziemnych oferujemy szafkę G-1600N, umożliwiającą przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie naziemnego  lądowiska  śmigłowców  podręcznego  sprzętu  gaśniczego i sprzętu ratowniczego.

Szafki serii G z podręcznym sprzętem gaśniczym i szafki ze sprzętem ratunkowym serii R dla lądowisk wyniesionych oraz szafka G-1600N odpowiadają wymaganiom Załącznika 14, tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz wytycznym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zakresie wyposażenie oraz przewidywanej minimalnej użytecznej ilość środków gaśniczych.

 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej lądowisk dla śmigłowców jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa zarówno dla jednostek prywatnych, jak i  Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (w przypadku lotnisk przyszpitalnych). Nasze bogate doświadczenie zdobyte podczas realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych dla wielu wymagających branż w kraju i zagranicą, w połączeniu z kompletną gamą aktywnych systemów gaśniczych i podręcznego sprzętu ppoż. oraz posiadaną wiedzą inżynierską, pozwalają nam zaprojektować i wykonać zabezpieczenia przeciwpożarowe optymalnie dopasowane do potrzeb danego lądowiska. Bezpieczeństwo rozumiemy bardzo szeroko i w ramach jego zapewnienia konsolidujemy automatyczny system gaśniczy instalowany w płycie lądowiska z punktami ppoż. do podawania piany ciężkiej oraz podręcznym sprzętem ppoż. i ratowniczym.

Potrzebujesz skutecznej ochrony przeciwpożarowej i sprzętu ratowniczego dla lądowiska dla śmigłowców? Zadzwoń: 602 608 058  lub napisz: oferty@pliszka.pl