Legalizacja butli

Każde urządzenie gaśnicze ma okres gwarancji producenta oraz okres legalizacji butli. Nie są to pojęcia tożsame – okres gwarancji to czas, przez który producent gwarantuje poprawne działanie urządzenia, natomiast definicja legalizacji dotyczy samych butli, w których magazynowany jest środek gaśniczy. Należy zaznaczyć, że legalizacji podlegają tylko zbiorniki przenośne, a więc takie, które zmieniają miejsce między napełnieniem a opróżnieniem, o określonej pojemności i nadciśnieniu. Legalizacji podlegają zatem butle wchodzące w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz zbiorniki ze środkiem gaśniczym, będące elementem stałych urządzeń gaśniczych. Legalizacja butli wymagana jest również w przypadku butli przeznaczonych do transportowania i magazynowania gazów technicznych.

Na czym polega legalizacja butli?

W ramach prowadzonych przez nas usług serwisowych i konserwacyjnych oferujemy legalizację gaśnic. Czynności wykonywane podczas legalizacji butli obejmują m.in.

 • oględziny zewnętrzne butli,
 • rewizję wewnętrzną i oczyszczenie wnętrza butli,
 • wykręcenie zaworów w butlach,
 • wykonanie przeglądu i regeneracji zaworów,
 • wymianę uszczelnień w zaworach,
 • wykonanie hydrotestów butli,
 • wkręcenie zregenerowanego zaworu,
 • wykonanie próby ciśnieniowej, testów szczelności zaworów,
 • przygotowanie dokumentacji odbiorowej.

Jeśli stan butli przeznaczonych do legalizacji tego wymaga, poza wyżej wymienionymi czynnościami wykonywane jest również oczyszczanie zewnętrzne i malowanie proszkowe butli. Wszystkie czynności  wykonywane są przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i wymaganymi kompetencjami.

Kiedy legalizacja butli nie zostanie przedłużona?

Legalizacja gaśnicy może nie zostać przedłużona w przypadku m.in. korozji butli, braku czytelności danych i informacji zamieszczonych na zbiorniku, co uniemożliwia ich weryfikację lub upłynięcie terminu, w jakim butla przewidziana była do eksploatacji.

Legalizacja butli jest nie tylko wymagana przez polskie prawo, ale też daje pewność, że w razie potrzeby urządzenie lub instalacja z danym zbiornikiem spełni swoje zadanie.

Uprawnienia do legalizacji butli

Zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, mamy uprawnienia do napełniania, konserwacji i badania stopnia zużycia zbiorników przenośnych, a tym samym ich legalizacji, wydane przez:

 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Wojskowy Dozór Techniczny,
 • Transportowy Dozór Techniczny.