Sektor morski

Skontaktuj się z nami

W konwencji SOLAS oraz innych normach dotyczących sektora morskiego, bezpieczeństwo życia ludzkiego ma ogromne znaczenie. Pożary statków stanowią jedne z najgroźniejszych awarii na morzu, a możliwości ewakuacji są znacznie ograniczone w porównaniu z tym samym zagrożeniem na lądzie. Dlatego zabezpieczenia przeciwpożarowe na statku muszą być niezwykle skuteczne.

Nasza wieloletnia działalność dla sektora morskiego, wiedza inżynierska oraz kompletna oferta produktów i usług pozwala nam optymalnie dobrać i wykonać zabezpieczenia przeciwpożarowe do każdego rodzaju jednostki pływającej, w zależności od jej charakterystyki i obowiązujących przepisów prawa. Zaprojektujemy i zainstalujemy systemy gaśnicze gazowe (na CO2, gazy obojętne, FK-5-1-12, FM-200® czy FE-36TM), systemy proszkowe oraz stałe instalacje gaszenia wodą lub pianą gaśniczą dla wszystkich rodzajów statków, promów, łodzi, jachtów czy katamaranów, jak również na obiektach infrastruktury portów i przystani.

Oferujemy najwyższej jakości serwis już istniejących systemów gaśniczych. Wykonujemy przeglądy, konserwacje i naprawy stałych instalacji gaśniczych, w tym stałych urządzeń gaśniczych gazowych na CO2, gazy obojętne, NovecTM 1230 czy F-gazy (FM-200® i FE-36TM), systemów proszkowych, pianowych oraz wodnych instalacji gaśniczych: tryskaczowych, zraszaczowych czy mgły wodnej.

Wykonujemy przeglądy, konserwacje i naprawy wszystkich typów podręcznego sprzętu gaśniczego, dopuszczonego do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na morzu, w szczególności agregatów i gaśnic na CO2, proszkowych, wodno-pianowych, przenośnych aplikatorów piany oraz armatury przeciwpożarowej (węży, nasad, monitorów). Realizujemy również usługi towarzyszące, m.in.: hydrotesty zbiorników, napełnianie zbiorników nowym środkiem, analizę środków pianotwórczych czy kontrolę zaworów.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie koordynacji wszystkich urządzeń ratowniczych na statku oraz konserwacji i zarządzania sprzętem LSA. Identyfikujemy potrzeby Klientów i pozyskujemy atestowanych partnerów, którzy skutecznie je zrealizują. Sprawdzamy ważność certyfikatów i planujemy interwencje.

Dostarczamy nowe produkty oraz wykonujemy przeglądy, konserwacje i naprawy podręcznego sprzętu ratowniczego na jednostkach pływających, w szczególności aparatów oddechowych, aparatów ucieczkowych, resuscytatorów, kombinezonów zanurzeniowych, kombinezonów chemicznych, sprężarek powietrznych czy detektorów gazu.

Ponadto oferujemy doradztwo, konsultacje i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na jednostkach pływających i morskich obiektach lądowych.

Nasze usługi dla branży morskiej realizujemy w oparciu o Świadectwo Uznania Stacji Atestacji wydane przez Urząd Morski w Gdyni oraz świadectwa uznania większości europejskich i światowych towarzystw klasyfikacyjnych, m.in.: Polskiego Rejestru Statków, American Bureau of Shipping, Lloyd’s Register, RINA, Bureau Veritas, DNV GL.

Maszynownia

Do ochrony przeciwpożarowej maszynowni okrętowej najlepiej sprawdzą się stałe urządzenia gaśnicze gazowe, wykorzystujące gazy obojętne (SAFEMATICTM HP Arnitro) lub dwutlenek węgla. Zasadą ich działania jest gaszenie poprzez wyparcie tlenu z atmosfery, co powstrzymuje reakcję spalania. W przypadku systemu na dwutlenek węgla dodatkowo następuje schłodzenie gaszonych przestrzeni.

Alternatywą dla gazowych systemów gaszenia są stałe instalacje gaśnicze mgły wodnej FOGTEC lub na pianę lekką, które mogą zostać podłączone do sieci wodno-hydrantowej statku.

Optymalnym sposobem detekcji pożaru w maszynowniach okrętowych są czujki temperatury. Przy wzroście temperatury powyżej zadanego progu, czujki przekazują sygnał do centrali, która uruchamia sygnalizację optyczno-akustyczną, informująca załogę o wykryciu pożaru. Uzupełnieniem dla nich mogą być punktowe czujki dymu. Proces gaszenia może być uruchamiany automatycznie lub ręcznie przez załogę statku.

W maszynowniach dużych statków pasażerskich i towarowych dodatkowo, oprócz stałych instalacji gaśniczych podłączonych do centralnego systemu detekcji i sterowania gaszeniem, należy przewidzieć lokalne instalacje z wodnym czynnikiem gaśniczym, jak np. instalacje mgły wodnej FOGTEC. W zależności od rodzaju statku, maszynownie należy wyposażyć również w przenośne zestawy pianowe i/lub pianowe gaśnice przenośne lub przewoźne (agregaty), a w pomieszczeniach maszynowych statków pasażerskich należy zamieścić prądownice mgłowe.

Ładownie

Jako zabezpieczenie przeciwpożarowe ładowni na statkach pasażerskich lub towarowych najczęściej stosuje się stałe urządzenia gaśnicze dwutlenek węgla. Alternatywą mogą być systemy gaśnicze na gazy obojętne (SAFEMATICTM HP Arnitro). Działanie obu systemów polega na na wyparciu tlenu z atmosfery, co prowadzi do powstania atmosfery niepalnej i uniemożliwia kontynuację pożaru. W pompowniach ładunkowych dopuszczalne jest stosowanie stałych ciśnieniowych instalacji zraszających wodnych.

Do detekcji pożaru w pomieszczeniach ładunkowych stosuje się zasysające czujki dymu. Czujki te charakteryzują się bardzo wysokim stopniem czułości, co zapewni wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium. Są one podłączone do centralnego systemu detekcji i sygnalizacji pożaru oraz sterowania gaszeniem. Wykrycie pożaru jest sygnalizowane załodze przez odpowiednie sygnalizatory dźwiękowe i optyczne.

Magazyn farb

Skutecznym systemem gaśniczym do ochrony magazynów farb na statkach jest stałe urządzenie gaśnicze na dwutlenek węgla. Jego działanie polega na wyparciu tlenu z atmosfery, co prowadzi do powstania atmosfery niepalnej i uniemożliwia kontynuację pożaru.

Alternatywą dla systemu gaszenia dwutlenkiem węgla są systemy gaśnicze proszkowe lub wodne instalacje gaśnicze: zraszaczowe lub tryskaczowe. Obie instalacje wodne mogą zostać podłączone do sieci wodno-hydrantowej statku.

Do detekcji pożarów w magazynach farb na statkach stosuje się punktowe czujki dymu. Po wykryciu pożaru zostaje automatycznie uruchomiona odpowiednia sygnalizacja optyczno-dźwiękowa, informująca załogę o zagrożeniu.

Tunel kablowy

Tunele kablowe na statkach zabezpieczane są stałymi urządzeniami gaśniczymi na dwutlenek węgla. Do detekcji pożaru w tunelach kablowych stosuje się punktowe czujki dymu, będące elementem centralnego systemu detekcji i sygnalizacji pożaru oraz sterowania gaszeniem.

Pokład

Pokłady statków, w zależności od przeznaczenia danej jednostki, powinny być zabezpieczone odpowiednią ilością hydrantów przeciwpożarowych. Ponadto na pokładach kontenerowców musi znajdować się co najmniej jedna lanca mgłowa, umożliwiająca penetrację ściany kontenera i wytwarzanie mgły wodnej wewnątrz zamkniętej przestrzeni po podłączeniu do głównej magistrali pożarowej. Z kolei na statkach przeznaczonych do przewozu kontenerów na co najmniej pięciu kondygnacjach na pokładach otwartych lub powyżej takich pokładów muszą, poza lancą wodną, zostać zainstalowane przenośne działka wodne lub wodno-pianowe.

Działka wodno-pianowe stosowane są najczęściej do ochrony pokładów większości rodzajów statków. Wyjątek stanowią chemikaliowce i gazowce, do ochrony których stosuje się proszek gaśniczy. Działka gaśnicze sterowane są ręcznie przez załogę statku.

Pomieszczenia mieszkalne

Do ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń mieszkalnych optymalnie sprawdzą się wodne instalacje gaśnicze: mgły wodnej, zraszaczowa lub tryskaczowa. Szczególnie polecana jest instalacja mgły wodnej, która charakteryzuje się dużo niższym zużyciem wody w porównaniu z instalacjami tryskaczową i zraszaczową. Pozwala to ograniczyć do minimum straty spowodowane zalaniem wodą gaszonych pomieszczeń.

Do wykrywania pożaru w pomieszczeniach mieszkalnych stosuje się punktowe czujki dymu, będące elementem centralnego systemu odpowiedzialnego za detekcję, sterowanie procesem gaszenia i sygnalizację pożaru. Zarówno czujki dymu, jak i elementy systemu gaszenia powinny zostać zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach służbowych oraz posterunkach dowodzenia, w tym również na korytarzach i klatkach schodowych. Wyjątkiem są posterunki dowodzenia wyposażone w czuły sprzęt elektroniczny kluczowy dla dowodzenia statkiem – w tych pomieszczeniach stosuje się stałe urządzenia gaśnicze gazowe.

Kuchnia

Lokalne systemy gaszenia, stosowane w kuchniach okrętowych, przewidziane są do gaszenia pożaru powstałego na skutek zapalenia rozgrzanego tłuszczu. Jako środki gaśnicze stosuje się w nich najczęściej dwutlenek węgla, który oprócz efektu gaszenia powoduje schłodzenie gaszonych powierzchni, lub środki pianotwórcze, które tworzą film na gaszonych powierzchniach, odcinając tym samym dopływ tlenu.

Do detekcji pożaru w kuchniach okrętowych stosuje się czujki temperatury. Po wykryciu przez nie zagrożenia pożarowego systemy gaszenia mogą być uruchamiane automatycznie lub ręcznie, dzięki przyciskom start/stop umieszczonym zazwyczaj przy włazach wejściowych do kambuza. Po uruchomieniu procesu gaszenia system bezzwłoczne podaje środek gaśniczy na źródło ognia i do okapu wentylacyjnego. Jednocześnie następuje rozłączenie zasilania urządzeń kuchennych oraz rozłączenie zasilania wentylacji nawiewowej i wyciągowej w kuchni, zamknięcie klap w kanałach wentylacyjnych kuchni oraz uruchomienie odpowiedniej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Fire locker

Wszystkie jednostki pływające wyposażamy w kompletny sprzęt strażacki i ratunkowy, m.in. aparaty oddechowe, stroje strażackie, toporki czy zapasowy podręczny sprzęt gaśniczy.

LSA

Bezpieczeństwo życia ludzkiego na morzu ma szczególne znaczenie. Dlatego każda jednostka pływająca musi być wyposażona w urządzenia ratujące życie, zapewniające ochronę życia i bezpieczną ewakuację załogi w sytuacji zagrożenia. Do urządzeń LSA (Life-Saving Appliances) należą m.in. łodzie ratunkowe, koła i kamizelki ratunkowe, tratwy ratunkowe, kombinezony zanurzeniowe, sprzęt sygnalizacyjny (rakiety, flary, pływające sygnały dymowe) i wiele innych. W przypadku zagrożenia pasażerowie i załoga są informowani o dostępności sprzętu LSA.

Potrzebujesz sprawdzonego serwisu systemów przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego na Twoim statku? A może jesteś odpowiedzialny za projekt lub wykonanie kompletnych zabezpieczeń przeciwpożarowych na nowej jednostce pływającej? Chcesz wyposażyć ją w sprzęt LSA i podręczny sprzęt ratunkowy albo zlecić ich przegląd i konserwację? Zadzwoń: 784 692 396 lub napisz: marine@pliszka.pl