Sortownie i spalarnie odpadów

Skontaktuj się z nami

Branża gospodarowania odpadami narażona jest na wysokie ryzyko występowania pożarów. Nagromadzenie znacznej ilości materiałów palnych na stosunkowo niewielkim obszarze w poważnym stopniu zwiększa gęstość obciążenia ogniowego. Rozdrobnione i zmieszane odpady stanowią tzw. paliwo alternatywne, dlatego ich pożar rozwija się intensywnie. Z uwagi na różnorodność i nieprzewidywalny typ materiałów palnych, trudno określić skład tych mieszanin, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla branży ppoż. Spalaniu towarzyszy zazwyczaj wysoka temperatura i wydzielanie gęstego dymu oraz uwalnianie się toksycznych substancji lotnych, jeśli na składowisku znajdują się produkty chemiczne. Dodatkowo opanowanie pożaru jest trudne, ponieważ dochodzi do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia w zróżnicowanej materii.

Wysokie ryzyko pożaru generuje również sam proces rozdrabniania odpadów. Siły tarcia pojawiające się podczas rozrywania worków czy rozdrabniania odpadów przez wały i ostrza w rozdrabniaczach, szczególnie w przypadku twardych tworzyw i metali, prowadzą do pojawienia się gorących cząstek, które stanowią źródło zapłonu i mogą spowodować pożar. Nawet podczas transportu rozdrobnionych odpadów na przenośniku może dojść do pożaru, gdy nastąpi przegrzanie rolek, na których podparta jest taśma transportowa.

Minimalizacji ryzyka pożarowego w zakładach składowania, sortowania i spalania odpadów mają służyć przepisy znowelizowanej ustawy o odpadach. Dla każdego obiektu wydawane będą operaty przeciwpożarowe, zawierające warunki ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzane będą również kontrole przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełniania przez obiekt wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz warunków ochrony ppoż. opisanych w operacie przeciwpożarowym.

Nie wystarczy jednak spełnienie minimalnych wymagań, aby ustrzec się przed przykrymi konsekwencjami nawet przypadkowego pożaru. Dlatego warto zainwestować w taki poziom bezpieczeństwa, przy którym przypadkowy pożar zostanie natychmiast ugaszony, ograniczając do minimum straty w gaszonym obiekcie oraz ryzyko ewentualnego przestoju. Nasze bogate doświadczenie zdobyte podczas realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych w wielu sortowniach i spalarniach odpadów w połączeniu z kompletną gamą aktywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i posiadaną wiedzą inżynierską, pozwalają nam zaprojektować i wykonać zabezpieczenia przeciwpożarowe optymalnie dopasowane do potrzeb danego zakładu przetwarzania odpadów. Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowej poszczególnych obszarów w tych obiektach.

Obszar dostaw i sortowania

Do monitorowania odpadów składowanych na otwartych placach zalecane są systemy detekcji oparte o precyzyjne kamery termowizyjne. Skutecznie kontrolują one temperaturę hałd odpadów poprzez monitorowanie widma w zakresie podczerwieni.

Do monitorowania hal i innych pomieszczeń zamkniętych, w których składowane są odpady, zalecane są systemy detekcji oparte o zasysające czujki dymu o bardzo wysokiej czułości. Dzięki zdolności wykrywania śladowych ilości dymu, systemy te są w stanie zapewnić najwcześniejsze z możliwych ostrzeganie o powstałym zagrożeniu pożarowym.

Do gaszenia odpadów w przestrzeni otwartej najlepiej sprawdzą się działka pianowe z dyszami rotacyjnymi. Pozwalają one gasić punktowo źródło ognia w miejscu jego powstania. Kamery termowizyjne, odpowiedzialne za detekcję, przekazują informację o lokalizacji źródła ognia do sterownika działka pianowego. W stronę zagrożonej przestrzeni nakierowywana jest dysza działka, które ruchami oscylacyjnymi gasi pożar i zabezpiecza przed jego ewentualnym rozwojem.

W halach i pomieszczeniach zamkniętych można zastosować bardziej ekonomiczne gaszenie wodą w oparciu o instalacje tryskaczowe lub zraszaczowe, gaszące całe zabezpieczane przestrzenie.

Taśmociągi

Przenośniki taśmowe płaskie lub o niewielkim kącie nachylenia skutecznie zabezpieczą instalacje tryskaczowe.

W przypadku przenośników o dużym kącie nachylenia (również pionowych), a także dla ochrony przenośników pneumatycznych zastosowanie mają instalacje zraszaczowe. Alternatywą dla tradycyjnych instalacji zraszaczowych mogą być nowoczesne instalacje mgły wodnej FOGTEC, charakteryzująca się znacznie mniejszym zużyciem wody.

W systemach zabezpieczających przenośniki taśmowe za wykrycie pożaru odpowiedzialne są linowe czujki temperatury oraz nowoczesne detektory wczesnej fazy tlenia. W przypadku przenośników pneumatycznych, z uwagi na szybkość przemieszczania się ładunku i tym samym zarzewi pożaru, zastosowanie mają czujki iskier. Skutecznie wykrywają one wszystkie źródła zapłonu, takie jak żar, płomienie, widoczne i niewidzialne gorące cząstki, natychmiast aktywując proces gaszenia.

Linie rozdrabniające odpady

Do gaszenia linii rozdrabniających odpady najlepiej sprawdzi się dedykowany do tego system SHREDDER-FS. Wykorzystuje on technologie wykrywania gorących cząstek i zraszania, gwarantujące szybkie wykrycie najmniejszych źródeł ognia i skuteczne ich ugaszenie.

Detektory gorących cząstek rozmieszczone są w krytycznych punktach linii rozdrabniających: na wyjściu z rozdrabniacza oraz w przesypie. Pozwalają one wykryć wszystkie źródła zapłonu, takie jak żar, płomienie, widoczne i niewidzialne gorące cząstki o temperaturze już od 250°C. W momencie wykrycia źródła zapłonu, detektory wysyłają sygnał do centrali, która uruchamia proces gaszenia. Ze zbiorników uwalniana jest woda, która poprzez system rurociągów i dysz rozprowadzana jest w strefie linii rozdrabniającej, w której wykryto źródło zapłonu.

Pojedyncze detekcje i akcje gaśnicze nie powodują zatrzymania procesu technologicznego. Dopiero po przekroczeniu zadanego progu detekcji następuje wyłączenie procesu technologicznego i uruchomienie gaszenia wszystkich stref linii rozdrabniającej. Jednocześnie następuje uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych, informujących o podjętej akcji gaszenia.

Pomieszczenia automatyki i rozdzielnie elektryczne

Do gaszenia pomieszczeń z czułym sprzętem elektronicznym, o strategicznym znaczeniu dla ciągłości produkcji, optymalnie sprawdzą się systemy gaszenia gazem SafematicTM. W zależności od kubatury chronionego pomieszczenia polecamy systemy:

Stosowane w tych systemach tzw. czyste środki gaśnicze nie przewodzą prądu, a po zastosowaniu odparowują, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Gazowe systemy gaśnicze to jedyne rozwiązania w pełni bezpieczne dla sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Wszelkie zarzewia ognia wykrywane są w najwcześniejszym stadium przez odpowiednio dobrane detektory – najczęściej punktowe czujki dymu lub czujki zasysające, będące elementem systemu detekcji i sterowania gaszeniem.

Wszystkie systemy oparte o gaszenie mokre, w tym również systemy mgły wodnej, nie są zalecane do gaszenia pomieszczeń z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Również aerozole proszkowe mogą być szkodliwe dla tego sprzętu. Proszek gaśniczy wnika w najdrobniejsze szczeliny, a nieusunięty w ciągu 48h tworzy środowisko korozyjne.

Do ochrony pojedynczych szaf sterujących o kubaturze do 3m3 warto wykorzystać panel gaśniczy FRS-RACK®2. Przeznaczony jest on do wykrywania pożaru, gaszenia i sterowania procesem gaszenia w szafach rackowych 19″. Proces gaszenia polega na wypełnieniu środkiem gaśniczym całej chronionej przestrzeni.

Biura

Do ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń biurowych najlepiej sprawdzi się system mgły wodnej FOGTEC. Charakteryzuje się on dużo niższym zużyciem wody w porównaniu z instalacjami tryskaczową i zraszaczową. Dzięki temu gaszone pomieszczenie dużo szybciej zostanie osuszone i przywrócone do użytkowania. Pozwala również oszczędzić powierzchnię niezbędną dla osadzenia zbiornika wodnego dla systemu.

W przypadku wysokich pomieszczeń (>3,5m) niezbędne może okazać się zastosowanie instalacji tryskaczowej.

Magazyny RDF

Do ochrony przeciwpożarowej magazynów paliw alternatywnych optymalnie sprawdzą się wodne systemy gaśnicze. W zależności od przyjętych standardów projektowych oraz wymagań ubezpieczycieli, można zastosować instalacje tryskaczowe lub zraszaczowe. W celu zmniejszenia napięcia powierzchniowego wody i zapewnienia jej lepszej penetracji w głąb paliw, zaleca się zastosowanie dodatku środka pianotwórczego.

Z uwagi na to, że pożary paliw alternatywnych są najczęściej tlące i bezpłomieniowe, wymagają one zastosowania niestandardowych metod detekcji. Wybór sposobu wykrywania pożaru uzależniony jest od sposobu składowania paliw alternatywnych. Do wykrycia pożaru paliw składowanych na pryzmach w halach magazynowych, najlepiej sprawdzą się detektory dymu i kamery termowizyjne (skanery podczerwieni). W przypadku paliw magazynowanych w silosach, stosuje się czujki wczesnej fazy tlenia w połączeniu z czujkami temperatury.

rozwiazania sortownie 1200x883

Należy pamiętać, że każdy zakład przetwarzania odpadów ma własną charakterystykę i wymaga indywidualnego audytu zagrożenia pożarowego. Umożliwi on wybór zabezpieczeń przeciwpożarowych optymalnie dopasowanych do potrzeb danego obiektu.

Masz problem z ubezpieczeniem obiektu? Potrzebujesz skutecznej ochrony przeciwpożarowej? Zadzwoń: 602 608 058 lub napisz: oferty@pliszka.pl