Centra logistyczne

Skontaktuj się z nami

Centra logistyczne skupiają na swoim obszarze magazyny, w których przechowywane są duże ilości materiałów, niekiedy o bardzo dużej wartości. Materiały te mogą stanowić znaczną część majątku podmiotu, do którego należą. Dlatego zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpożarowej magazynów jest kwestią bardzo istotną.

Wybór odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego dla magazynu warunkowany jest przez kilka czynników. Należy wziąć pod uwagę technologię obiektu, rodzaj materiałów z jakich został zbudowany, rodzaj składowanych towarów oraz sposób użytkowania. Znaczenie ma również wysokość lub liczba kondygnacji, położenie w stosunku do innych obiektów oraz prowadzone w nim prace.

O zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie magazynowym należy zadbać już na etapie projektowania budynku. Pozostawienie kwestii ochrony przeciwpożarowej na koniec może spowodować, że magazyn nie będzie miejscem bezpiecznym lub konieczne będą znaczne modyfikacje projektu, a nawet jego odrzucenie. Dlatego już na etapie projektowania magazynów zalecamy kontakt z naszymi inżynierami, co pozwoli uniknąć nieprzewidzianych kosztów i wydłużenia czasu realizacji inwestycji.

Dzięki bogatemu doświadczeniu, wiedzy inżynierskiej oraz znajomości przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej jesteśmy w stanie przeanalizować projekt magazynu pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego i zaproponować niezbędne zmiany. A dla magazynów już istniejących lub na etapie budowy jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać systemy przeciwpożarowe optymalnie dopasowane do potrzeb danego obiektu magazynowego.

Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zależności od rodzaju magazynu.

Chłodnie

Chłodnie charakteryzują się szczelną obudową budynku oraz do minimum ograniczoną infiltracją powietrza przy dostawach towaru, dlatego doskonale sprawdza się w nich rozwiązanie prewencyjne – inertyzacja. Polega ona na kontrolowanej redukcji stężenia tlenu za pomocą gazu obojętnego, co prowadzi do powstania atmosfery niepalnej. Dzięki temu nie dopuszcza się możliwości pojawienia się ognia. Inertyzacja bardzo dobrze sprawdza się w magazynach nieogrzewanych, jakimi są chłodnie. Warunkiem jej zastosowania jest jednak ograniczona do minimum obecność ludzi w magazynie. W przypadku, gdy w chłodni stale przebywają ludzie, optymalnym zabezpieczeniem przeciwpożarowym są instalacje tryskaczowe. Odpowiednio zaprojektowane zostaną uruchomione tylko w strefie, w której został wykryty ogień. Ze względu na temperatury panujące w chłodniach, stosuje się tzw. tryskacze suche, w których rurociąg dystrybucyjny wypełniony jest powietrzem.

Do detekcji pożaru w chłodniach zastosowanie mają zasysające czujki dymu z ogrzewanymi wlotami. Czujki te charakteryzują się bardzo wysokim stopniem czułości, co zapewni wykrycie pożaru już w najwcześniejszym stadium.

Magazyny substancji chemicznych

W magazynach substancji niebezpiecznych o niewielkiej kubaturze doskonale sprawdzi się system Safematic HP Arnitro na gazy obojętne. System ten gasi pożar w jego początkowej fazie, nie pozostawiając zanieczyszczeń. Gazy obojętne nie wchodzą również w reakcję z produktami spalania. Pozwala to zminimalizować straty i szybko przywrócić magazyn do użytkowania.

W przypadku magazynów o dużej kubaturze, w których składowane są substancje niebezpieczne o temperaturze zapłonu powyżej 95°C, optymalnym rozwiązaniem są instalacje tryskaczowe. Jeśli jednak wysokość magazynu przekracza 9m, wówczas zastosowanie mają instalacje zraszaczowe lub piany lekkiej – w zależności od składowanych towarów. Wyjątkiem są np. magazyny rozpuszczalników, w których najlepiej sprawdzi się instalacja gaśnicza na pianę ciężką. Tworzy ona film na gaszonych powierzchniach, odcinając dopływ tlenu i skutecznie tłumiąc pożar.

Do detekcji pożarów w magazynach substancji chemicznych stosuje się czujki temperatury i czujki płomienia.

Zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania (HRL)

Do ochrony przeciwpożarowej magazynów HRL optymalnym rozwiązaniem są instalacje tryskaczowe sufitowe uzupełnione o tryskacze montowane bezpośrednio w regałach. Odpowiednio zaprojektowana instalacja tryskaczowa zostanie uruchomiona tylko w strefie, w której został wykryty ogień.

W celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji pożarowej do osób przebywających na magazynie i odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie, instalację tryskaczową należy uzupełnić o system sygnalizacji pożaru wykorzystujący do detekcji zasysające czujki dymu. Dzięki temu pożar zostanie wykryty w najwcześniejszym stadium i za pomocą sygnalizatorów akustycznych i/lub optycznych zakomunikowany personelowi.

Magazyny wysokiego składowania

Optymalnym zabezpieczeniem przeciwpożarowym w magazynach wysokiego składowania są instalacje tryskaczowe. W zależności od rodzaju magazynowanych towarów i sposobu ich składowania, w wybranych przypadkach instalacja tryskaczowa sufitowa musi zostać uzupełniona o tryskacze montowane w regałach. Takie rozwiązanie często jest wymagane dla produktów stanowiących wysokie zagrożenie pożarowe (m.in. cieczy łatwopalnych, aerozoli czy tworzyw sztucznych spienionych) lub w przypadku hal wysokich. Również konieczność stosowania pojemników otwartych od góry, które mogą pochłaniać wodę z tryskaczy sufitowych, wymaga uzupełnienia instalacji gaśniczej o tryskacze regałowe.

Aby ograniczyć konieczność instalowania tryskaczy międzyregałowych, w przestrzeniach magazynów wysokiego składowania w miejsce tradycyjnych tryskaczy stosuje się tryskacze do szybkiego zwalczania pożaru (ESFR), wielokroplowe tryskacze specjalnego zastosowania i kontroli pożaru (CMSA) lub tryskacze z kryteriami działania opartymi na intensywności zraszania i powierzchni działania (CMDA).

Chcesz skonsultować projekt magazynu pod kątem jego zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej? Potrzebujesz skutecznych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budowanego lub istniejącego magazynu? Zadzwoń: 602 608 058 lub napisz: oferty@pliszka.pl