INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że w przypadku pozyskania przez Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w ramach prowadzonej działalności Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO (dalej: „dane osobowe”):

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-717), przy ul. Miałki Szlak 52, NIP 584-249-74-98, REGON 192944315 (dalej: „Administrator”), z którym we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: dane-osobowe@pliszka.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy bądź też z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, w szczególności na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i działań marketingowych, a także gdy będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do ochrony żywotnych interesów Pani /Pana lub osoby trzeciej – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, d i f RODO.
 3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty działające na zlecenie Administratora, takie jak: obsługa IT, podwykonawcy, dostawcy, operatorzy pocztowi oraz inne podmioty wspierające Administratora przy prowadzonej działalności gospodarczej. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, poza wyżej wymienionymi, wyłącznie w przypadku, gdy podstawą dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla osiągnięcia ustalonych przez Administratora celów przetwarzania.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym poprzez profilowanie.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do tego niezbędny, co do zasady do czasu realizacji wszelkich praw i obowiązków oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi (np. obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i statystycznych, zaspokojenia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, karnoprawnym).
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  c) przenoszenia danych,
  d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.