Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że w przypadku pozyskania przez Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w ramach prowadzonej działalności Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO (dalej: „dane osobowe”):

1) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-717), przy ul. Miałki Szlak 52, NIP 584-249-74-98, REGON 192944315 (dalej: „Administrator”), z którym we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: dane-osobowe@pliszka.pl;

2) dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy bądź też z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, w szczególności na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i działań marketingowych, a także gdy będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do ochrony żywotnych interesów Pani /Pana lub osoby trzeciej – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, d i f RODO;

3) odbiorcą danych osobowych będą podmioty działające na zlecenie Administratora, takie jak: obsługa IT, podwykonawcy, dostawcy, operatorzy pocztowi oraz inne podmioty wspierające Administratora przy prowadzonej działalności gospodarczej. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, poza wyżej wymienionymi, wyłącznie w przypadku, gdy podstawą dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla osiągnięcia ustalonych przez Administratora celów przetwarzania;

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych;

5) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym poprzez profilowanie;

6) dane osobowe będą przetwarzane przez czas do tego niezbędny, co do zasady do czasu realizacji wszelkich praw i obowiązków oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi (np. obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i statystycznych, zaspokojenia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, karnoprawnym);

7) posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.