Systemy gaśnicze – obowiązek rejestracji w CRO

Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz ustawy ją zmieniającej z dnia 12 lipca 2017 r., wprowadziło nowe obowiązki dla podmiotów będących operatorami produktów i urządzeń zawierających w/w substancje i gazy, m.in. obowiązek rejestracji w CRO.

W myśl w/w przepisów Operator został zdefiniowany jako osoba fizyczna lub prawna sprawująca faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń objętych rozporządzeniem (UE) nr 517/2014. W określonych szczególnych sytuacjach państwo członkowskie może wyznaczyć właściciela jako podmiot odpowiedzialny za obowiązki operatora.

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną staje się operatorem urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej w dniu dostarczenia tego urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej na miejsce jego użytkowania, a w przypadku, gdy urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej wymaga instalacji – w dniu zakończenia instalacji i napełnienia urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej substancją kontrolowaną lub fluorowanym gazem cieplarnianym.

W przypadku operatorów urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych, ustawa nakłada na nich obowiązek sporządzenia i prowadzenia dokumentacji systemu w formie Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Operator ma obowiązek sporządzać i prowadzić dokumentację oddzielnie dla każdego urządzenia, w tym także dla wyłączonego z eksploatacji lub użycia nieprzekazanego do unieszkodliwienia, zawierającego odpowiednią ilość fluorowanych gazów cieplarnianych.

 

REJESTRACJA OPERATORA

Przed sporządzeniem pierwszej Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator jest obowiązany do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Operatorów poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Adres, pod którym należy dokonać rejestracji: dbcro.ichp.pl

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący konto. Aby potwierdzić zgłoszenie należy kliknąć na przycisk Potwierdź, który aktywuje link znajdujący się w e-mailu, potwierdzając w ten sposób otrzymanie informacji o poprawnej weryfikacji konta. Od tego momentu użytkownik może logować się do systemu i posiada uprawnienia m.in. do:

 • dodawania nowych kart urządzeń,
 • wypełniania i edytowanie już założonych kart,
 • dodawania nowych użytkowników.

SPORZĄDZANIE KARTY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej stanowią element Centralnego Rejestru Operatorów i są sporządzane w postaci elektronicznej.

W celu utworzenia Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej należy wejść na stronę dbcro.ichp.pl i zalogować się do utworzonego konta operatora. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę „Lista urządzeń”, a następnie kliknąć na przycisk „NOWA KARTA” i wybrać z listy pozycję „Systemu Ochrony Przeciwpożarowej”.

Do założenia Karty nie jest wymagane posiadanie certyfikatu.

Data sporządzenia karty, imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę, dane Administratora oraz dane pierwszej osoby kontaktowej do karty wypełniane są automatycznie.

Dane urządzenia, które należy uzupełnić, to m.in.:

 • rodzaj substancji kontrolowanej lub fluorowanych gazów cieplarnianych FGC (wybór z listy),
 • zainstalowany system wykrywania wycieków (wybór z listy: tak lub nie),
  Każdy z systemów gaśniczych, dostarczanych i montowanych przez naszą firmę, wyposażony jest w system wykrywania wycieków
 • ilość substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego należy wpisać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku,
 • ilość fluorowanych gazów cieplarnianych w tonach ekwiwalentu CO2 jest wypełniana automatycznie tylko dla tych gazów,
 • kategoria systemu (wybór z listy: 8 – system wykorzystywany do gaszenia pożaru lub 9 – system wykorzystywany do zapewnienia obojętnej atmosfery w określonej zamkniętej przestrzeni, gdzie może nastąpić wyciek łatwopalnych substancji),
 • podkategoria systemu (wybór z listy: A – systemy ze zbiornikami nieprzenośnymi lub B – systemy ze zbiornikami oznaczonymi symbolem Π).

Większość z tych danych dostępna jest w tabeli zamieszczonej na stronie 3 książki serwisowej naszych systemów – przykładowa tabela została zaprezentowana na zdjęciu poniżej. Można je również pobrać z etykiet umieszczonych na zbiornikach naszych systemów.

WAŻNE! Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce jego funkcjonowania. W przypadku, gdy urządzenie wymaga zainstalowania – w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia instalowania i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym. Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się niezależnie od tego, czy  urządzenie jest już eksploatowane w miejscu funkcjonowania, do którego zostało dostarczone,  czy w miejscu, w którym zostało zainstalowane.

DOKONYWANIE WPISÓW WYKONANYCH CZYNNOŚCI W KARCIE SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W pozycji „Zestawienie wykonanych czynności” w Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej należy wpisać wszystkie czynności dotyczące konserwacji lub serwisowania i kontroli szczelności, naprawy oraz naprawy nieszczelności i likwidacji urządzenia, w tym:

 • wyniki kontroli szczelności, zawierające w szczególności informację o stwierdzonych przyczynach nieszczelności, jeżeli została wykryta, naprawy nieszczelności i ponownej kontroli szczelności zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014;
 • informacje na temat przekazania do unieszkodliwienia lub unieszkodliwiania substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego albo likwidacji urządzenia;
 • informacje na temat instalowania systemów wykrywania wycieków w urządzeniu oraz ich kontrolowania zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014;
 • informacje na temat odzysku z urządzenia substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych;
 • nazwę i siedzibę podmiotu, imię i nazwisko osoby wykonującej te czynności, a w przypadku gdy wymagany jest certyfikat dla personelu – numer certyfikatu dla personelu osoby wykonującej te czynności oraz datę rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania;
 • jeżeli urządzenie zostało zlikwidowane – środki podjęte w celu odzyskania
  i unieszkodliwienia substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych, które były zawarte w zlikwidowanym urządzeniu;

Operator ma obowiązek zapewnić, aby wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej danych dotyczących w/w czynności i środków dokonywały osoby:

1) wykonujące te czynności i posiadające, w stosownych przypadkach, certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania tych czynności lub

2) posiadające dostęp do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej nadany przez operatora, dokonujące wpisu na podstawie protokołu dotyczącego w/w czynności, sporządzonego i podpisanego przez osobę wykonującą te czynności posiadającą, w stosownych przypadkach, certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania tych czynności.

Wpisy są dokonywane w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia w/w czynności i środków. W praktyce oznacza to, że serwisant posiadający certyfikat i wykonujący czynności wymagające wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, w dniu zakończenia prac będzie dokonywał wpisu w obecności pracownika operatora, który posiada konto w CRO. Pracownik ten, po zalogowaniu się do CRO, udostępni Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej i w jego obecności serwisant dokona wpisu do Karty. W przypadku, gdy w dniu zakończenia prac pracownik operatora nie będzie obecny lub nie udostępni Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej serwisantowi, operator musi uwzględnić dodatkowe koszty obsługi związane z ponownym przyjazdem serwisanta oraz ponosi pełne ryzyko, że – z uwagi na natężenie prac serwisowych – wpis nie zostanie dokonany w przewidzianym przez przepisy terminie 15 dni.

Osoby kontaktowe i administratorzy kont operatorów mogą dokonywać wpisów nawet jeśli nie posiadają certyfikatów, ale WYŁĄCZNIE na podstawie protokołów z wykonanych czynności podpisanych przez serwisantów którzy je wykonywali i którzy musieli mieć certyfikaty (jeśli były wymagane dla wykonywanych czynności).

CZYNNOŚCI KONTROLNE POD KĄTEM SZCZELNOŚCI SYSTEMÓW GAŚNICZYCH

Każdy z systemów gaśniczych, dostarczanych i montowanych przez naszą firmę, wyposażony jest w system wykrywania wycieków. Oznacza to, że czynności kontrolne pod kątem szczelności naszych systemów (ewentualnych wycieków) należy przeprowadzać  z częstotliwością wykazaną w poniższej tabeli: