Projektowanie instalacji przeciwpożarowych 3D – jakie są korzyści ze stosowania technologii BIM?

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych z wykorzystaniem technologii BIM to zadanie wymagające profesjonalnej wiedzy i nowych umiejętności w porównaniu z wciąż jeszcze popularnym projektowaniem 2D. Jednak korzyści płynące z nowego podejścia do projektowania całkowicie wynagradzają pracę specjalisty.

Technologia BIM i jej miejsce w projektowaniu instalacji przeciwpożarowych

Technologia BIM to narzędzie umożliwiające redukcję potencjalnych błędów mogących wystąpić podczas realizacji inwestycji. Dzięki projektowaniu 3D i bieżącej aktualizacji całego modelu projektowanego budynku, projektanci różnych branż mogą na bieżąco usuwać pojawiające się kolizje, np. pomiędzy rurociągiem dystrybucyjnym stałego urządzenia gaśniczego a instalacją wentylacji budynku. Efektem koordynacji branżowej jest m.in. skrócenie czasu montażu różnych instalacji wewnętrznych i minimalizacja kosztów – nie ma bowiem potrzeby tworzenia zapasów materiałów lub części niezbędnych do budowy danej instalacji.

Wykorzystanie modelowania BIM w projektowaniu systemów przeciwpożarowych pozwala na tworzenie projektów instalacji przeciwpożarowych, w tym stałych urządzeń gaśniczych czy systemów automatyki pożarowej, optymalnie dopasowanych do warunków panujących w miejscu docelowym instalacji. Każdy obiekt stworzony w technologii BIM posiada wszystkie parametry rzeczywistego budynku, a jakiekolwiek zmiany wprowadzone do projektu przez architekta czy projektantów różnych branż, są od razu widoczne w modelu 3D. Dzięki temu projektant z poszczególnej branży ma możliwość uwzględnienia wszystkich elementów spoza swojego zakresu, musi bowiem pamiętać, że jego praca ma wpływ na pozostałych uczestników procesu. Pozwala to wyeliminować ewentualne błędy już na wstępnym etapie projektowania.

Czym jest i na czym polega technologia BIM?

BIM (od ang. building information modeling) to skrót od angielskiej nazwy, którą można przetłumaczyć jako „modelowanie informacji o budynku”. Technologię BIM można zdefiniować jako przepływ informacji o projektowanym obiekcie i wszystkich kosztach związanych z jego budową i utrzymaniem. Koncepcja ta odnosi się zatem nie tylko do etapu projektowania budynku, ale również do realizacji inwestycji czy zarządzania obiektem w przyszłości. Technologia BIM pozwala stworzyć przestrzenny, wirtualny obiekt, odzwierciedlający planowaną inwestycję, który posiada wszystkie możliwe parametry rzeczywistego budynku.

Informacje ujęte w obrębie modelu BIM mogą stanowić narzędzie służące analizie efektywności i ergonomii zastosowanych rozwiązań, a także oszacować koszty realizacji inwestycji oraz późniejszego użytkowania wdrożonych systemów. Oznacza to, że już na etapie projektu wiemy, na ile dana inwestycja jest opłacalna. Możemy m.in. sprawdzić, czy zakładany budżet mieści się w kosztach realizacji lub czy część materiałów nie zostanie zmarnowana w trakcie jej wykonywania – przez co wyeliminujemy problem jeszcze przed jego powstaniem. To zaś umożliwia znaczne oszczędności czasu i zasobów finansowych.

Projektowanie 3D

Dla potrzeb realizacji technologii BIM i projektowania 3D powstały programy służące do wspomagania projektowania – działają one poprzez umieszczanie w projekcie trójwymiarowych obiektów zdefiniowanych wcześniej oraz dopasowaniu ich parametrów do całości. Wszelkie modyfikacje naniesione na poszczególne atrybuty zostają natychmiast uwzględnione zestawieniach powierzchniowych i całości projektu 3D odzwierciedlającego parametry rzeczywistego budynku.

Jednym z takich programów jest Autodesk Revit, na którym pracuje zespół naszych projektantów. Program ten wykorzystuje projektowanie parametryczne w technologii BIM. Projektowanie w Revit pozwala automatycznie śledzić zmiany wprowadzane do projektu i dokumentacji przez wszystkie strony zaangażowane w proces projektowania: architektów, konstruktorów czy projektantów instalacji wewnętrznych, w tym instalacji przeciwpożarowych. Jednocześnie można zobaczyć, jak zaproponowane rozwiązania wyglądają w trójwymiarowej przestrzeni, co pozwala uniknąć kolizji czy innych błędów w projekcie. Każda zmiana jest widoczna również dla inwestora czy generalnego wykonawcy. Dzięki temu każdej ze stron łatwiej zwizualizować przestrzeń i zrozumieć ideę projektu, w tym zależności pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych systemów czy urządzeń na obiekcie.